کتاب تمرین نیروی حال

Tamriin

کتاب تمرین نیروی حال حاوی تمریناتی و کارآموزهایی ست که در صورتی که بتوانیم با ذهنی خاموش و توانایی مشاهده گری بالا آنها را عمیقا بکار بگیریم به سرعت می تواند به ما کمک کند تا به قدرت نهفته و عمیق حضور در لحظه حال متصل نماید. کتاب تمرین باهدف تقویت نیروی حال و زندگی در لحظه راهکارها و مراقبه هایی ارائه می دهد برای خلاصی از دردها ، رنجها وتمامی الگوهای رفتاری کهن ومنفی ، خواننده را به زندگی درلحظه و درک و تجربه قلمروی وجود فرامیخواند.

علاوه بر تمرینات بخش های کوتاهی از اصلی یعنی کتاب نیروی حال نیز دراین کتاب گنجانده شده تا برخی مفاهیم اصلی را یادآوری و به عملی کردن این مفاهیم در زندگیِ روزمره یاری کند. شما با استقرار در این تمرینات به تدریج متوجه می شوید که در آنسوی عمل فکر کرن شرطی، گستره عظیمی از شعور وجود دارد که فکر فقط بخش کوچکی از آن است و با بکارگیری این کارآموزها آرام آرام شما در خویش بیدار می شوید.