کتاب سکون سخن می گوید

Sokoon

یک استاد معنوی حقیقی به معنای عام کلمه مطلبی ندارد که به شما بیاموزد. اطلاعات، باورها، عقاید رفتاری تازه و هیچ چیز دیگری ندارد که به شما بدهد یا بر شما بیافزاید. تنها نقش او این است که شما را یاری نماید تا حجاب جداکننده خود را از حقیقت وجود و آنچه از اعماق وجودتان می دانید، بدرید. سکون سخن می گوید از آن بعد عمیق درونی که آرامش است پرده بر می دارد و آنرا برای شما آشکار می سازد.

 نوشته های این کتاب همچون سوتراهای باستانی هستند و از حالتی از آگاهی نشات گرفته اند که می توانیم آنرا سکون بخوانیم. سکون طبیعت اصلی توست. سکون چیست؟ نوعی فضا یا هشیاری درونی که واژه های این صفحه در آن دریافت می شوند و به افکار تبدیل می گردند. بدون آن هشیاری ، هیچ درکی ، هیچ فکری و جهانی وجود نداشت. تو آن هشیاری هستی که به جامه مبدل انسان درآمده ای. هنگامی که به سکوت آگاه می شوی ، بی درنگ آن حالت هشیاری ساکن درونی ایجاد میشود . اکنون حاضر هستی و از هزاران سال شرطی سازی جمعی بشر به بیرون گام نهاده ای.