کتاب نیروی حال

Ponow

دقیقا همانگونه که بر روی جلد آن نوشته شده؛ نیروی حال رهنمونی برای روشن بینی معنویست. نمی توان این کتاب را یکبار خواند و تمام کرد و بست . این کتاب را باید بصورت دوره ای خواند و لحظاتی زمین گذاشت، بلکه باید با اندیشه ناب در خصوص کلمات و تک تک پاراگرافهایش تعمق فراوان کرد و آنها را در تجارب زندگی به کارگرفت .چگونگی اینکار خود امر مهمی ست که به صورت جداگانه آن را باشما در میان گذارده ام.

نیروی حال رهنمونی جامع و دوره ای کامل در خودنگری و ادراک است. کتابیست که بارها و بارها بارها و بارها باید به آن بازگشت و هربار که به آن بازگردید، به عمق معنای جدیدی دست خواهید یافت. این کتابی ست که بسیاری از مردم جهان مایل هستند در تمامس طول زندگی آن را مطالعه کنند.